Ett företagsnamn kan konstrueras på många olika sätt. Det är viktigt att tänka på att namnet ska uppfattas som ett företagsnamn. Namnet måste följa de regler som gäller för företagsnamn.

Checklista för företagsnamn:

 1. Namnet ska göra det möjligt att skilja ditt företag från andra företag, föreningar och varumärken (särskiljningsförmåga).
 2. Namnet ska inte kunna förväxlas med andra företagsnamn eller varumärken (förväxlingsbarhet).
 3. Namnet får inte innehålla något som kan uppfattas som någon annans egenartade efternamn om användningen av det kan vara till nackdel för den som har det namnet.
 4. Uppgifterna i namnet ska stämma med verkligheten och företagets verksamhet.
 5. Namnet får inte innehålla något som kränker någons upphovsrätt.
 6. Namnet får inte innehålla diskriminerande eller förolämpande ord och uttryck.

 

Exempel på vanliga sätt att konstruera ett företagsnamn:

 • Geografiska namn och verksamhetsord: Ronneby IT Aktiebolag, Investment Consulting Sweden AB
 • Personnamn och verksamhetsord: Brobergs Motor Aktiebolag, Karl Jönssons Fastighetsförvaltning Handelsbolag
 • Initialer/bokstavskombinationer och verksamhetsord: P.M. Redovisning Aktiebolag, PSK Consulting Kommanditbolag
 • Fantasiord: Cajin Aktiebolag, Bogax AB
 • Fantasiord och verksamhetsord eller geografiska namn: Cajin Finans Kommanditbolag, Bogax Scandinavia Aktiebolag.

Vilka bokstäver och tecken kan ingå i namnet?

 • Bokstäverna a-ö i det svenska alfabetet, och bokstaven ü
 • Siffror
 • Vissa andra tecken, exempelvis:
  . punkt
  , komma
  ? frågetecken
  : kolon
  – bindestreck
  / snedstreck
  ( ) parentes
  & et-tecken
  + plustecken
  – minustecken

Tänk på att vissa tecken, som till exempel parentes och snedstreck, kan göra företagsnamnet osammanhängande och leda till att det inte godkänns.

Särskiljningsförmåga

Ett företagsnamn ska vara utformat så det går att skilja från andra företag, föreningar och varumärken. Namnet ska uppfattas som en benämning på en särskild verksamhet.

Som företagsnamn godkänns inte:•

 • endast uppgift om verksamhetens art, till exempel Bilverkstad AB eller Bageriet Handelsbolag
 • benämning på en vara eller tjänst som erbjuds, till exempel Datakonsult AB eller Däckservice AB
 • enbart vanliga förkortningar av verksamhetsbeskrivande ord, till exempel vent = ventilation, mek = mekanisk, tek = teknik
 • enbart efternamn, till exempel Brobergs Kommanditbolag eller Jönssons AB
 • enbart ortnamn, till exempel Handelsbolaget Norrköping eller Stenungsund AB
 • enbart bokstavs- eller sifferkombinationer som inte kan bilda ett uttalbart ord, till exempel PSK AB eller PK3 Handelsbolag
 • värdeomdömen eller slagord, till exempel Fina mattor Kommanditbolag, Aktiebolaget Billiga kläder, Städprodukter till halva priset AB.

Förväxlingsbarhet

Vi kan inte registrera ett företagsnamn om det är förväxlingsbart med någon annans företagsnamn eller varumärke. Svenska varumärken, gemenskapsvarumärken och internationella varumärken med skydd i Sverige kan vara hinder mot att registrera ett företagsnamn.

För att företagsnamn och varumärken (kännetecken) ska bedömas som förväxlingsbara krävs, förutom likhet mellan kännetecknen, även att de har verksamhet av samma eller liknande slag (branschlikhet). Vid vår bedömning av förväxlingsrisken gör vi en sammanvägning av känneteckenslikhet och branschlikhet.

När det gäller branschlikheten är det inte bara identiska verksamhetsbeskrivningar som kan kollidera med varandra utan även liknande verksamheter. Branschlikheten är med andra ord ett ganska vitt begrepp. Vi tar exempelvis hänsyn till om det finns beröringspunkter mellan olika typer av verksamheter. Till exempel kan en verksamhet som ägnar sig åt försäljning av en viss vara anses kollidera med en verksamhet som tillhandahåller tjänster knutna till samma vara.

Olika slags företagsnamn

Företagsnamn som innehåller ett vanligt efternamn godkänns i större utsträckning om det finns skillnad i förnamn, initial eller annan beståndsdel. Företagsnamn som innehåller ovanliga efternamn bedöms mer restriktivt.

Exempel på företagsnamn som kan finnas samtidigt:

John Perssons Åkeri AB och Olof Perssons Åkeri AB

Företagsnamn som innehåller ett geografiskt begrepp i kombination med ett vanligt verksamhetsbeskrivande ord kan godkännas i större utsträckning med endast små skillnader.

Exempel på företagsnamn som kan finnas samtidigt:

Västkustens Mark & Asfalt och Västkustens Markförädling

Företagsnamn som innehåller en bokstavskombination har normalt också ett begränsat skydd. Ju fler bokstäver som kombineras, desto starkare skydd får bokstavskombinationen.

Exempel på företagsnamn som kan finnas samtidigt:

BT Bygg i Göteborg AB och BT Entreprenad HB

Företagsnamn som innehåller fantasiord får normalt ett ganska starkt skydd, och är likheten stor fonetiskt eller visuellt med ett annat namn gör vi en restriktiv bedömning. Vi kan till exempel inte godkänna företagsnamnet Swebia Computer AB eftersom det är förväxlingsbart med Swebia AB. Företagsnamnet Swebia Computer kan vi däremot godkänna, trots att det redan finns ett företag i samma bransch med namnet Sweba. Skillnaden mellan fantasiorden Swebia och Sweba tillsammans med Computer i Swebia, gör att vi bedömer dem som tillräckligt olika.

Egenartade efternamn

Ett företagsnamn får inte innehålla någons egenartade efternamn om användningen av företagsnamnet kan vara till nackdel för den som har efternamnet. Med egenartade efternamn menas efternamn som bärs av få personer i Sverige.

Efternamn med dubbelbetydelse

Vissa egenartade efternamn är inte bara efternamn utan har också en annan betydelse eller användning. Det kan till exempel vara ord som ingår i språket med en känd betydelse, eller namnet på en större ort. Efternamn med dubbelbetydelse kan användas om konstruktionen av företagsnamnet eller stavningen av ordet inte gör att det uppfattas som någons egenartade efternamn och användningen inte är till nackdel för den som har efternamnet.

Allmänt kända konstnärsnamn, pseudonymer

Ett företagsnamn får inte innehålla något som kan uppfattas som någons allmänt kända konstnärsnamn eller pseudonym om användningen av företagsnamnet kan vara till nackdel för den som har namnet. Denna regel omfattar även signaturer eller särskilda namn som till exempel idrottsmän brukar använda.

Du kan använda någon annans egenartade efternamn, ett allmänt känt konstnärsnamn eller en pseudonym i företagsnamnet om namnet uppenbarligen syftar på en person som avlidit för minst 70 år sedan sedan.

Förnamn

Förnamn kan användas i ett företagsnamn av vem som helst

Exempel:

Lisas Café Handelsbolag – inga krav på att det finns någon i företaget som heter Lisa i förnamn.

Vilseledande

Titlar och speciell kompetens

Ett företagsnamn som innehåller uppgift om en särskild kompetens eller kvalifikation kräver i vissa fall att uppgifterna styrks genom intyg. Gör sökanden inte detta kan företagsnamnet anses vilseledande.

Exempel på titlar och kvalifikationer som behöver styrkas genom intyg:

 • advokat
 • apotekare
 • barnmorska
 • gynekolog
 • kiropraktor
 • logoped
 • läkare
 • med.kand
 • naprapat
 • optiker
 • psykiatriker
 • psykolog
 • psykoterapeut
 • sjukgymnast
 • sjuksköterska
 • tandhygienist
 • tandläkare
 • veterinär
 • översättare, auktoriserad.

Företagsformer

Ett företagsnamn kan också bedömas som vilseledande om namnet innehåller något som vilseleder angående företagsformen.

Exempel på företagsnamn som kan vara vilseledande:

 • Fastighetsförmedling KB i Skara AB. I detta företagsnamn är det oklart om det är frågan om ett aktiebolag eller ett kommanditbolag.
 • Leg. Läkare Karl Jönsson Kommanditbolag. Man måste visa att det i företaget finns en Karl Jönsson som är legitimerad läkare.
 • Luleå Publishing.com AB. Företagsnamnet ger sken av att vara en Internetadress och blir därför vilseledande och kan inte godkännas.
 • Servicebolaget Jönsson & Partners. För en enskild näringsidkare kan det vara vilseledande med ett namn som antyder att det finns flera personer i företaget eller att verksamheten bedrivs i bolagsform.

Övriga registreringshinder

Namnet får inte:

 • innehålla något som kränker någons upphovsrätt till ett litterärt eller konstnärligt verk, till exempel namn på böcker, filmer eller litterära figurer
 • strida mot goda seder eller allmän ordning, till exempel innehålla diskriminerande eller förolämpande ord och uttryck eller ord som syftar på olaglig verksamhet
 • innehålla en skyddad statlig eller internationell benämning, till exempel Röda korset eller FN
 • innehålla en benämning på en stiftelse, en ideell förening eller liknande sammanslutning
 • vara förväxlingsbart med ett företagsnamn eller varumärke som sedan tidigare används av någon annan, om sökanden känner till den användningen. Detta brukar kallas att ansökan har gjorts i ond tro.

Identiska företagsnamn i samma register

Ett företagsnamn ska tydligt skilja sig från andra företagsnamn som finns i samma register. Ett identiskt eller mycket närliggande företagsnamn kan därför inte registreras även om verksamheterna är i olika branscher.

Detta följer av en så kallad registerhållningsregel och hör ihop med att företagsnamn i samma register måste kunna skiljas åt. Vid bedömningen av om två företagsnamn är identiska bortser vi från beteckningar som exempelvis aktiebolag, AB och handelsbolag.

De olika företagsformerna registreras i olika register. Aktiebolag registreras i aktiebolagsregistret. Enskilda näringsidkare, handelsbolag, kommanditbolag och ideella föreningar som bedriver näringsverksamhet registreras i handelsregistret. Ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar registreras i föreningsregistret.

Aktiebolagsregistret innehåller samtliga aktiebolag i landet medan varje läns handelsregister är ett eget register. Vid granskningen av om det redan finns ett identiskt företagsnamn bedöms varje sådant register för sig. För handelsregistret gäller dessutom att endast företag inom samma län anses kollidera.

Källa: Bolagsverket