Aktiebolagets styrelse

Aktiebolagets styrelse

Vad gäller för ett AB’s styrelse

Styrelsens sammansättning:

Ett aktiebolag ska ha en styrelse med en eller flera styrelseledamöter. Om styrelsen
har färre än tre styrelseledamöter ska det finnas minst en styrelsesuppleant. Det går
att registrera en styrelse som består av en styrelseledamot och en styrelsesuppleant.

Dvs en styrelse ska minst bestå av:

– 1 ledamot och 1 suppleant
– 2 ledamöter och 1 suppleant
– 3 ledamöter

Styrelsen ska

leda företagets verksamhet
kalla aktieägarna till bolagsstämma
ansvara för att skatter betalas in
se till att upprätta årsredovisningar och, när det krävs, revisionsberättelse och
att skicka in handlingarna till Bolagsverket

Styrelseledamöter

Den som åtagit sig att vara styrelseledamot kan inte åberopa att uppdraget endast har
varit av formell natur eller att hen inte har förstått innebörden av uppdraget.

Eftersom styrelseledamöter har ett solidariskt ansvar för företagets förvaltning är
förtroende och kommunikation viktiga förutsättningar för en fungerande styrelse.

Styrelseledamöternas mandattid ska löpa i ett år. Bolaget kan ta in en bestämmelse i
bolagsordningen om att uppdraget som styrelseledamot ska gälla för en längre tid än
ett år. Mandattiden får dock inte vara längre än fyra år.

(på årsstämman varje år ska valet av ledamöter och suppleanter framgå)

Styrelseledamöterna

måste vara minst 18 år
får inte vara i konkurs
får inte ha förvaltare
får inte ha näringsförbud.

Om styrelseledamöterna inte kan fullfölja sina arbetsuppgifter är det
styrelsesuppleanterna som träder in i deras ställe.

Styrelseordförande

Ni måste registrera en styrelseordförande om det finns två eller fler
styrelseledamöter. Om annat inte är bestämt i bolagsordningen eller har beslutats av
bolagsstämman, är det styrelsen som väljer styrelseordförande. Styrelseordföranden
ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen sköter sina arbetsuppgifter. Vid
nybildning kan uppgift lämnas om vem som har utsetts, antingen i stiftelseurkunden
och i anmälan eller enbart direkt i anmälan, där det också ska finnas en försäkran.

Verkställande direktör

En vd är den person som sköter den löpande förvaltningen i ett aktiebolag. Hen har
därför möjlighet att besluta i rutinärenden. Vad som räknas dit beror på företagets
storlek och verksamhet.

Det är normalt styrelsen som utser den verkställande direktören. Vid nybildning kan
ni skriva vem som har utsetts till vd antingen i stiftelseurkunden och i anmälan eller
enbart direkt i anmälan, där det också ska finnas en försäkran.

Publika aktiebolag måste utse en verkställande direktör. I publika aktiebolag får
styrelseordföranden inte också vara verkställande direktör.

En verkställande direktör som inte är styrelseledamot eller styrelsesuppleant kallas
ibland för extern verkställande direktör.

Styrelse-suppleanter

En styrelsesuppleant ska ersätta en ordinarie styrelseledamot om hen avgår,
entledigas, avlider, förlorar sin behörighet eller vid sjukdom eller annan frånvaro,
exempelvis utlandsvistelse.

I de bolag som ska ha arbetsordning ska styrelsen skriva i arbetsordningen i vilken
utsträckning som styrelsesuppleanterna ska delta i styrelsens arbete. Oavsett vad som
står i arbetsordningen ska en styrelsesuppleant alltid träda in när hen har fått
meddelande om att någon ordinarie styrelseledamot inte kan sköta sitt uppdrag.

En styrelsesuppleant bör hålla sig uppdaterad om vad som händer i företaget för att
försäkra sig om att hen kan överta skötseln om det blir nödvändigt. Huvudregeln är
att en styrelsesuppleant endast ansvarar för beslut som fattas när hen har tjänstgjort i
styrelsen. När styrelsesuppleanten ersätter en styrelseledamot har personen samma
ställning och ansvar som andra styrelseledamöter.

Skadestånd

I och med ett styrelseuppdrag följer en skyldighet att omsorgsfullt och lojalt uppfylla
sina förpliktelser. Ansvaret grundar sig i det formlösa uppdragsavtal som en
styrelseledamot eller verkställande direktören ingår med aktiebolaget när hen utses.

En styrelseledamot och en verkställande direktör kan under vissa omständigheter bli
skadeståndsskyldiga gentemot aktiebolaget, aktieägare eller andra som berörs av
verksamheten i aktiebolaget. Styrelseledamoten och den verkställande direktören
ansvarar för skador som har orsakats av oaktsamhet. Aktieägare och andra kan bara
få skadestånd om styrelseledamoten eller den verkställande direktören har handlat i
strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

På årsstämman ska aktieägarna fatta beslut om styrelseledamöterna och den
verkställande direktören ska beviljas ansvarsfrihet för det år som har passerat. Om
ansvarsfrihet beviljas kan aktiebolaget som huvudregel inte väcka skadeståndstalan
för det år som beslutet gäller.

Personligt betalningsansvar

Att inte skicka in årsredovisningen till Bolagsverket inom femton månader från
räkenskapsårets utgång och att inte upprätta kontrollbalansräkning, är två av flera
situationer som medför ett personligt betalningsansvar för styrelsen.
Om en styrelseledamot, verkställande direktör eller en suppleant begår ett brott vid
utövandet av uppdraget kan hen dömas till ett personligt betalningsansvar.

Källa: Bolagsverket

 

snabbtenkeltsakertkvalitetservice